Vedtægter for en klub under Dansk Sportskytte Forbund


§ 1  Navn på klub
Klubbens navn:Dansk Luftskytte Forening København
Hjemsted:København

§ 2. formål
Klubbens formål er:
Ved skydning som idræt og konkurrence og andet kulturelt virke at fremme det folkelige og foreningsarbejde og den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Samt at etablere et luftskytteforum for alle luftskytter i danmark uden hensyntagen til våbentyper eller udstyr.

§ 3. Tilhørsforhold
Klubben er tilknyttet Dansk Sportsskytte Forbund og derigennem Dansk Skytte Union og af dem til enhver tid fastsatte love og vedtægter. Hvor intet nærmere er fastsat i for­eningens vedtægter, er forbundets love og vedtægter gældende.

§ 4.1 Medlemskab
Alle kan optages som aktive medlemmer. For unge under 18 år kræves forældres/værges samtykke. Enhver kan optages som støttemedlem. Optagelsen skal ske skriftligt på det af klubbens udstedte ansøgningsskema. Ved ind­meldelse skal der betales det på generalforsamlingen fastsatte indmeldesesgebyr.

§ 4.2 Medlemskab
Der kræves forståelse af dansk og/eller engelsk i skrift og tale.

§ 4.3 Eksklusion af medlemmer
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på en særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelsen og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes forbundet.

§ 4.4 Indmeldelses gebyr
Der kræves gebyr ved indmeldelse. Størrelsen af dette gebyr vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 4.5 Kontingent
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontigent betales 1/2 årligt forud.

§ 4.6     Kontingent
Der gives 25% rabat til efterflg medlemmer på samme adresse. Til gengæld fremsendes kun et eksemplar af foreningsbladet  pr adresse. Der gives 50% rabat til ungdomsmedlemmer under 18 år samt til pensionister. Støttemedlemskab koster kr 100 om året.

§ 4.7     Kontingent restancer
Når et medlem er i kontingent restance for mere end 2 måneder udsendes rykker med rykkergebyr (kr 50)

§ 4.8     Udmeldelse.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden. Ved manglende kontingent i 6 måneder eller mere fremsendes brev hvor der meddeles at vedkommende ikke længere er medlem og ikke kan blive medlem igen før den udestående restance inkl. rykkergebyr er betalt.

§ 5.1    Klubben har følgende sektioner:

Riffelsektion og pistolsektion.

§ 5.2    Riffelsektionen har følgende udvalg:
Udvalg for Field Target.
Udvalg for Bench Rest.
  
§ 5.3    Pistolsektionen har følgende udvalg:
Udvalg for luftpistol.

§ 5.4    Valgperioder:
Alle poster er for 2 år

§  6.1    Bestyrelse
Klubben ledes af en klubbestyrelse som består af:
Mindst 5 bestyrelses­med­lem­mer, der fordeler sig således:

    a) Formand
    b) Næstformand
    c) Kasserer
    d) 2 bestyrelsesmedlemmer
    d) evt sektionsformænd

           Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen og de øvrige poster fordeles på et konstituerende bestyrelsesmøde. På lige år vælges formanden og 1 bestyrel­ses­medlemmer og på ulige år vælges kas­se­­reren og 1 bestyrelsesmedlem. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§  6.2    Møder:
Bestyrelsen afholder minimum 4 møder om året, eller når et bestyrelsesmedlem indkalder hertil. Er en sektionsformand forhindret i at møde til et bestyrelsesmøde, kan han sende en udvalgsformand som stedfortræder. Sektionerne afholder minimum 4 møder om året, eller når et udvalgsmedlem indkalder hertil. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til at overvære sektionsmøderne, dog uden at have stemmeret. Bestyrelsen og sektionerne er beslutningsdygtige, når der er mere end halvdelen tilstede. Møder kan evt gennemføres virtuelt ved brug af internet.

§ 6.3    Beslutninger i bestyrelsen.
Bestyrelsen og sektionerne er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen er tilstede. Er en sektionsformand forhindret i at møde til et bestyrelsesmøde, kan han sende en udvalgsformand som stedfortræder.

§ 6.4    Valgbare
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.

§ 6.5    Forfald af formand
Næstformanden er i tilfælde af formandens forfald dennes stedfortræder og overtaget i så fald dennes forpligtelser.

§ 6.6    Budgetter   
Bestyrelsen skal fremlægge et budget til sektionerne senest pr. 1. November for det efterfølgende år.

§ 6.7    Kassereren
Kassereren fører klubbens regnskab, indkassere dens indtægter og afholder dens udgifter. Kassereren er ansvarlig for de nødvendige regnskabsbilag, ligesom han er ansvarlig for de ham betroede midler. Kassereren skal udarbejde et budget der skal forelægges på et bestyrelsesmøde i november måned hvert år. Kassereren og de andre økonomiske ansvarlige må højst opbevare kr. 5.000. Overskrides dette beløb, skal pengene sættes i bank/pengeinstitut inden for 14 dage. Kontoen bærer klubbens navn. Der kan hæves af kassereren og  formanden.
I tilfælde af kassererens forfald overtages dette hverv midlertidigt af et andet bestyrelsesmedlem.

§ 6.8    Regnskabsår
Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 6.9    Hæftelser
Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilken alene klubben hæfter med den respektive formue

§ 6.10    Økonomiske krav overfor medlemmer.   
Klubbens medlemmer har ikke anden økonomisk forpligtelse overfor klubben end kontingents forpligtelsen.

§ 6.11    Medlemmers økonomiske  krav til foreningen
Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6.12    Våbenpåtegning
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben

§ 7.1    Generalforsamlingen
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i  marts måned. Klubben indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel, enten skriftligt eller ved bekendtgørelse i udsendt foreningsblad eller lokal avis.

§ 7.2    Forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest  syv (7) dage før.

§ 7.3    Stemmeret
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og som ikke står i kontingent restance og som ikke er § 4.1 medlemmer (støttemedlem) har stemmeret.

§ 7.4    Afstemning
På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter at mindst 2/3  (to tredjedele) af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

§  8    Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling kan følgende foretages:
1 Valg af dirigent
2 Valg af generalforsamlings sekretær
3 Formandens beretning for bestyrelsens arbejde.
4 Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5 Kasseren fremlægger det nye års budget til drøftelse
6 Fastsættelse af kontingent
7 Behandling af indkomne forslag til bestyrelsens ansvarsområde
8 Valg af formand. Vælges i lige år
9 Valg af næstformand. Vælges i ulige år.
10 Valg af kasserer. Vælges i lige år.
11 Valg af sekretær. Vælges i ulige år.
12 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
13 Valg af 2 kritiske revisorer
14 Valg af 1 kritisk revisor suppleant
15 Mødet suspenderes og der afvikles sektionsmøder

På de ordinære luftpistol- og luftriffelsektionsmøder kan følgende foretages:
1 Valg af dirigent
2 Sektionsformanden aflægger beretning
3 Sektionsformanden foreligger det nye års program og budget til drøftelse
4 Behandling af indkomne forslag til sektionens ansvarsområde
5 Valg af formand
6 Valg af stående udvalgsformænd.
7 Eventuelt.

Riffelsektionen kan have følgende faste udvalg:
1 Udvalg for Field Target. Vælges i lige år
2 Udvalg for Bench Rest. Vælges i ulige år
  
 Pistolsektionen kan have følgende faste udvalg:
1 Udvalg luftpistol. Vælges i lige år.

Hovedgeneralforsamlingen:
17 Orientering fra sektionsmøderne af sektionsformændene
18 Eventuelt


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼  (en fjerdedel) af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 (fire) uger efter at kravet er modtaget.

§10 Kantinedrift i klubben
Klubben driver evt kantine med tilhørende bevilling efter de til enhver til gældende love og fordringer, udstedt af de offentlige myndigheder.

§ 11 Hvem er bemyndiget
Klubben tegnes ved underskrift af formand og sekretær

§ 12 Dagsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang.

§ 13 Referater
Der tages referat af det på bestyrelses- og sektionsmøder passerede. Referat udleveres til alle i bestyrelsen og sektionen.

§ 14.1 Opløsning af klubben
Klubben kan opløses når 2/3 (to tredjedele) af deltagerne i to på hinanden, med mindst fire ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

§ 14.2 Økonomien i.f.m. opløsning
Ved klubbens opløsning deponeres dens formue m.m. hos DSF til brug for ungdomsarbejde. Klubbens midler fordeles efter regler, fastsat af de organisationer, klubben er medlem af.