Referat fra DLF-Kbhs generalforsamling 6/12-2007

Generalforsamlingen

1 Valg af dirigent

Formanden blev valgt som dirigent

2 Valg af generalforsamlings sekretær

Formanden blev valgt som sekretær/referent

3 Formandens beretning for bestyrelsens arbejde.

Formanden fremlagde årsberetning som følger:

Formandens årsberetning 6/12-2007

Nu er der gået et år siden foreningen blev stiftet, hvad har vi nået ??

Organisatorisk er vi blevet optaget i Dansk Sportsskytte Forbund på Årsmødet. Vi afventer fortsat at Dansk Skytte Union får godkendt vores dicipliner, på trods af flere forsøg på at få et møde på plads (med dertil hørende rykkere) er der ikke sket noget. DSF siger dog god for at vi kan skyde vores dicipliner som prøvedicipliner så nu er det bare med at komme i gang. Dog have godkendt vores stål-mål hos politiet, det er vi ved at kigge på, i mellemtiden må vi nøjes med målene på papir eller pap.

Banemæssigt er der efter måneders venten endelig blevet godkendt baner på Kalvebod til skydning med vores kraftige luftvåben, dog kun i 4.5 mm og 5.5 mm. Vi afventer fortsat at skydeinspektøren (via kampskolen i Oksbøl) får testet ballistikken på de kraftige luftvåben, således at vi kan få godkendt de store kalibre også.

Skyttelauget Lyngby har stoppet deres aktivit med at få godkendt 50-meter banen til luftskydning indtil spørgsmålet omkring forsikringsdækning er løst. Jeg har haft rykket DSF flere gange for en skriftlig redegørelse for forsikringsdækningen, jeg må prøve igen. Det er dog en bane vi ikke umiddelbart kan disponere over da foreningen ikke er hjemmehørende i Lyngby, men de optager gerne udenbys medlemmer og en del af DLF-Kbh's medlemmer er også medlemmer af Skyttelauget. En mulig løsning ville være at leje banen direkte af hallen, dvs. uden om skyttelauget. Det kræver dog fortsat at banen godkendes til luftvåben. Der har været holdt formøde med Gentofte Politi (som Lyngby nu er under) og de var positivt indstillet (med den pragmatiske holdning at hvis banen kan holde til en .38 revolver holder nok også til vores meget mindre blyhagl).

Vi har sommeren over haft gang i vores udendørsskydninger på Kalvebod med svingende deltagerantal (fra 3 til 7-8 stykker). Nu hvor vinteren er tæt på anes der et vist reduceret fremmøde, stærkt afhængigt af vejret den pågældene dag.
Der arbejdes på at få godkendt den 'indhegnede' 50 meter bane til vores brug, det skulle være muligt nu hvor den store tekniske hurdle er løst. Banen har elektronisk markering og der var frygt for at vores fladhagl ville ødelægge det. Jeg har informeret brugerbestyrelsen om at vi ikke benytter fladhagl overhovedet og at vi derfor ingen problemer har med en banegodkendelse der kræver brug af rundhoved hagl på banen.

Vi har været i kontakt med Hørsholm skytteforening som har en indendørs 50 meter bane og som allerede er medlem af DSF. Hvis man melder sig ind i foreningen kan man komme til at skyde med luft på banen og være under DSF's forsikring. Som forening uden for kommunen har vi samme problematik som i Lyngby, banenadgang er ikke gratis.
 
Der er også gang i kontakter til Glostrup-hallen som har en godkendt indendørs bane, igen en bane vi skal betale for at kunne bruge. Med 3 forskellige 50 meter baner på bedding er der en god chance for en gang indendørs vinterskydning.

4 Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Kasseren fremlagde regnskabet som primært består af kontingentindbetalinger samt udgifter til skiver og medlemsskab af DSF. Der var også en post på støtte til Nordisk Våben Forum (http://www.nordisk-forum.dk) som lagde forum til vores oprindelige start på nettet. Vores egen hjemmeside på http://luftskytte.dk og diskussions-forum på http://luftskytte.dk/index.php drives fortsat sponsoreret af formanden. Foreningen har pt lidt over kr 10000 i banken.

5 Kasseren fremlægger det nye års budget til drøftelse

Budgettet er pt på ad-hoc basis, men der arbejdes på flere dyre sager.

6 Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på kr 250/halvår blev enstemmingt vedtaget

7 Behandling af indkomne forslag til bestyrelsens ansvarsområde

muligt indkøb af kompressor Foreningen er på udkig efter en brugt 300 Bar kompressor og vi har fået en konkret tilbud på en. Der skal skiftes slange og manometer på den så projektet kommer nok til at koste omkring kr 5000. Der blev diskuteret krav til kompressor og bestyrelsen fortsætter med sagen. Der er lavet en foreløbig aftale om hvor den kan placeres på Kalvebod således at den ikke skal slæbes for meget rundt.

boksplads på KSC ? Hvis vi skal kunne opbevare medlemsvåben og evt klubvåben skal foreningen købe en plads i KSCs Boks-laug. Prisen for dette er pt kr 1000 pr 10 cm, mindstekøb 60 cm, dvs kr 6000. Derefter skal der betales løbende omkostninger, men dette er få hundrede kr om året. Dette er et langsigtet projekt, vi fortsætter med at spare op uden at sætte termin på projektet. Hvis behovet øges pga medlemstilgang har vi også flere penge til rådighed.

8 Valg af formand. Vælges i lige år

Formanden Erkki Søndergaard stillede sig til rådighed og blev enstemmigt genvalgt for 2008+2009

9 Valg af næstformand. Vælges i ulige år.

Punktet bortfalder da 2008 er et lige år

10 Valg af kasserer. Vælges i lige år.

Den siddene kasserer Michael Petersen stillede sig til rådighed og blev enstemmigt genvalgt for 2008+2009

11 Valg af sekretær. Vælges i ulige år. Punktet bortfalder da 2008 er et lige år

12 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Der blev ikke afholdt valg af suppleanter til bestyrelsen da dette ikke skønnes nødvendigt med foreningens størrelse.

13 Valg af 2 kritiske revisorer

Der blev ikke afholdt valg af revisorer da kassebogen blev gennemgået overfor alle fremmødte medlemmer. Regnskabet fra i år er såre simpelt.

14 Valg af 1 kritisk revisor suppleant

Ikke afholdt.

15 Mødet suspenderes og der afvikles sektionsmøder

Der er kun gang i riffelsektionen så der blev ikke holdt seperate sektionsmøder. De siddene udvalg blev siddene uændret.
Riffelsektionen kan have følgende faste udvalg:

1 Udvalg for Field Target. Vælges i lige år

Field Target ligger pt stille, men der rodes dog lidt i krogene omkring selvmarkerende mål vha sensorer.

2 Udvalg for Bench Rest. Vælges i ulige år

Bench rest er det som skydes. Der skal pustes liv i projektet omkring bygning af et par bænke.

17 Orientering fra sektionsmøderne af sektionsformændene

18 Eventuelt

Der blev diskuteret løst og fast omkring flere emner. Specielt ledes der efter adgang til en indendørs 50-meter bane i vintersæsonen. Der arbejdes på at leje sig ind på banen i Glostrup, hallen har været kontaktet og vi venter på at høre tilbage fra dem med konkrete muligheder. Derudover kom rygterne om kommende lovgivning omkring luft-våben på banen, der er en del spekulationer men intet konkret. Mødet blev afholdt i god ro og orden.