Dansk Luftskytte Forening - København

Regler for Bench Rest våben og konkurrencer VERSION 0.95
I. Generelt
A. Formål
At gøre Bench Rest skydning med luftriffel / luftpistol tilgængelig for luftskytter af enhver type. At holde kravene til udstyr på et minimum samt at sørge for, at alle, fra nybegyndere til eksperter kan deltage i foreningens Bench Rest arrangementer. Arrangementer vil blive annonceret i de, for klubben tilgængelige, internetbaserede medier.
B. Definitioner
1. Bænk (Bench Rest)
En bænk (bench), som skal benyttes til Bench Rest skal være konstrueret således at den kan give den fornødne, stabile støtte for skytten. Ved konkurrencer skal bænkene så vidt muligt være ens.
2. udgår
udgår indtil videre
3. Konkurrence
Et specifikt arrangement, en konkurrence, evt. som en del af en turnering. Der skal være mindst 4 deltagere i en konkurrence og der skal være mindst to deltagere i en klasse. Deltagerne placeres i klasser baseret på luftvåbentypernes inddeling i klasser. Der kan oprettes yderlig opdeling i klasser baseret på skytternes evner. Eksempel : Øvede og nybegyndere.
4. Banen
Et sted hvor der, lovligt kan skydes og som har mindst 4 bænke / baner. Der skal forefindes skydekasser / kuglefang på banen som sikrer opsamling af afskudte hagl. Det skal fremgå om en konkret skydning foregår indendørs eller udendørs.
5. Turneringer
Et arrangement bestående af en eller flere konkurrencer. En turnering kan inkludere konkurrencer fra flere foreninger eller underafdelinger i foreninger..
6. Våbnene
Ethvert lovligt lufvåben, til hvilken der forefindes de nødvendige og tilstrækkelige skydekasser / kuglefang. Hvor der skrives luftvåben i dette dokument dækker betegnelsen også luftpistoler. Til en konkret skydning kan specifikke luftvåben være enten for kraftige eller for svage til at kunne deltage. Luftpistoler kan anvendes hvis de overholder de gældende regler.
7. Støtte
Luftrifler må understøttes på den del, der ligger foran afttrækkeren samt den del der ligger bag aftrækkeren. De to støtteanordninger må ikke være indbyrdes forbundne eller sidde fast på bænken eller andet underlag. Bi-pods er tilladt, men må ikke kunne sidde fast på bænken, og ved vejning skal bi-pods indgå i riflens vægt. For luftpistoler gælder, at de kun må støtte på pistolens skæfte. Konkurrencelederen / banekommandøren afgør om en riffel / pistol med tilbehør overholder reglerne eller ikke. Konkurrencelederns afgørelse kan ikke diskuteres eller ankes.
8. Turneringer
Turnieringer kan afholdes i klubregi eller i større organisatorisk sammenhæng.
Reglerne for turneringer skal udbygges i takt med udbredelsen.
C. Konkurrence- / Turneringsdeltagere
Der stilles ikke krav om medlemskab af en klub for at kunne deltage i en turnering. Konkurrencelederen afgør om en deltager kan deltage i den konkrete konkurrence / turnering. Afgørelsen kan være baseret på konkurrencelederens vurdering af den konkrete deltagers evner til at kunne gennemføre konkurrencen / turneringen på en sikker og sportsligt forsvarlig måde.
D. Sikkerhed
Konkurrencelederen har ansvaret for sikkereheden ved en konkret konkurrence. Før deltagelse i en konkurrence vil konkurrencelederen gennemgå rammerne for konkurrencen. Det er en forudsætning for deltagelse i konkurrencen, at deltagerne er til stede ved gennemgang af rammerne for konkurrencen. Udeblivelse fra denne gennemgang vil medføre, at deltageren ikke kan deltage i konkurrencen. Der dispenseres ikke fra sikkerhedsreglerne.
E. Sportslig optræden
Alle deltagere skal udvise sportslig optræden overalt, men særligt ved skydelinien. Usportslig optræden vil medføre bortvisning / diskvalifikation.. Konkurrencelederen afgør om konkret adfærd betragtes som usportslig. Konkurrencelederens afgørelse kan ikke diskuteres eller ankes.
F. Målskiver
Målskiverne vil indeholde 25 pointgivende mål og 3 indskydningsmål. Indskydningsmålene befinder sig over de pointgivende mål på målskiverne. Der vil være en tyk streg mellem indskydningsmål og pointgtivende mål. Alle skud placeret under denne linie tæller som pointgivende træffere. Hvis det første afgivne skud falder i det pointgivende område skal deltageren omgående, og før der afgives flere skud, meddele dette til banekommandøren som så vil inspicere træfferen og notere denne som ikke tællende træffer.
Ringstørrelserne er :
10 0.100"
..9 0.300"
..8 0.550"
..7 0.850"
..6 1.200"
..5 1.600"
..4 2.050"

Ovenstående mål skal omregnes til mm.
G. udgår
Udgår
H. Turneringsprocedure
Kun resultater opnået ved registrerede konkurrencer / turneringer vil tælle som Point. Registrerede konkurrencer / turneringer kan kun afholdes af godkendte klubber. Klubberne skal have lovlig adgang til de fornødne faciliteter og kompetencer til afviklingen af turneringen på en sikker og forsvarlig måde. En klub kan låne / leje faciliteter og kompetencer hos andre klubber hvis disse ønsker at stille dette til rådighed. For at resultater opnået i en konkurrence / turnering kan tælle som Point, skal turneringen forud være registreret til afvikling på en bestemt dato.
1. Banekommando
Banekommandøren vil sammenkalde alle deltagere i turneringen til skydelinien mindst fem (5) minutter før der gived tilladelse til skudafgivelse, således at deltagerne har tilstrækkelig tid til at opstille og justere deres udstyr. Før dagens første konkurrence og ved hver skifte ved skydelinien vil banekommandøren forklare den start- og stopprocedure som gælder for den pågældende klub. Banekommandøren vil ligeledes forklare proceduren for nødstop. I tilfælde af nødstop vil banekommandøren forklare hvorfor skydningen standses. Hvis der kommanderes nødstop, vil der blive tillagt ekstra tid svarende til den forbrugte tid til nødstoppet. Hvis nødstop kommanderes inden for de første 3 minutter af skydningen vil tiden blive nulstillet.
Banekommandøren vil annoncere konkurrencens afslutning et minut samt 30 sekunder før der kommanderes stop.
2.Vejning af udstyr
Alle luftvåben, som skal anvendes vil blive vejet forud for konkurrencen. Alle vinderes luftvåben skal vejes efter konkurrencen. Hvis en deltagers luftriffel vejer for meget vil resultater opnået med den pågældende luftriffel blive annulleret. Den afholdende klub udpeger en ansvarlig for vejning.
3. Bænktildeling
Bænke til skydning skal tildeles deltagerne efter et tilfældighedsprincip.
4. Bænkrotation
Alle deltagere i machen skal skifte bænk, således at ingen deltager kan drage fordel af en bedre bænk eller position.
Eksempel : Der er 4 bænke. Der er 5 konkurrencer. Hver deltager bliver tildelt en bænk efter reglerne i pkt. 3, bænktildeling. Hver deltager skal gennemføre een skydning ved hver bænk plus en skydning ved en tilfældigt udvalgt bænk.
I. Turneringsplanlægning
Der kan afholdes lige så mange klubturneringer som klubben ønsker. Ved turneringer, som er åbne for andre deltagere end den arrangerende klubs medlemmer, skal turneringen annonceres mindst 30 dage før afholdelsen. Annoceringen skal mindst indeholde følgende :
Navn og adresse på den afholdende klub samt adresse på turneringslokationen hvis turneringen ikke afholdes på klubbens adresse.
Turneringsprogrammet.
Turneringsfaciliteterne : antallet af bænke; indendørs eller udendørs skydning; faciliteter til ophold indendørs, toiletter mv.
Kontaktinformation til konkurrencelederen eller en anden repræsentant for den arrangerende klub.
Ved åbne turneringer skal datosammenfald med andre åbne turneringer så vidt muligt undgås.
J. Pointgivning
Ved beregning af Point tælles indad, således at hvis træfferen bryder grænsen til den næste højere scoringsring på skiven vil denne næste højere Point blive registreret. Afrevne stykker af skiven tæller ikke, men udelukkende træfferens afgrænsning. Hvis et mål på en skive har flere træffere tæller det dårligste resultat. Hvis det ikke er muligt at afgøre om en træffer bryder grænsen til næste højere scoringsring på målet vil den trinlavere Point tælle. Konkurrencelederen, eller den stedfortræder, som konkurrencelederen forud har udpeget til afgørelse af et skuds scoringsværdi afgør, i tvivlstilfælde, om et skud tæller trinhøjere eller trinlavere. Konkurrencelederens eller dennes stedfortræders afgørelse kan ikke diskuteres eller ankes. Måleudstyr kan anvendes til afgørelse om en træffer, men afgørelse om anvendelse af måleudstyr træffes af konkurrencelederen forud for konkurrencens / turneringens påbegyndelse.
X-10’ere. Hvis en træffer er så nær midten af et mål, at træfpunktet rækker udover midten af centret hele vejen rundt, tæller denne træffer som en X-10’er. X-10ere anvendes udelukkende til at afgøre Pointlighed.
Hvis en deltager diskvalificeres af nogen som helst årsag, skal konkurrencelederen registrere deltagerens resultater som ”dilkvalificeret”.
Hvis en deltager ikke fuldfører deres målskive inden for den afsatte tid, skal konkurrencelederen notere pointen som ”ikke fuldført”.
1. Pointlighed
Hvis to eller flere deltagere har Pointlighed, afgøres placeringen ved optælling af X-10’ere. Hvis optælling af X-10’ere ikke afgør placeringen vil konkurrencelederen notere placeringen som “Pointlighed”. (Eksempel: Hvis to deltagere deler en 3.plads med samme Point og antal X-10’ere noteres Pointen som 3T og næste placering i Pointlisten vil være en 5. plads)
Klubben kan anvende andre metoder til afgørelse af placering ved pointlighed på de 3 første pladser f.eks. ved at afholde en skydning med scoring fra skud til skud, således at den første der får en trinhøjere point ved en skudserie, vinder. Sådanne alternative metoder til afgørelse af placering skal annonceres sammen med turneringen.
2. Skud mod forkert skive
I tilfælde af skud mod forkert (anden deltagers) skive skal træfferen registreres med en point på -10 point for den deltager som har skudt på den forkerte skive. Den deltager hvis skive er blevet fejlbeskudt kan vælge om fejlskuddet skal tælle som egen træffer eller om deltageren vil have en erstatningsskive for den pågældende træffer. Hvis den fejlbeskudte skive allerede er beskudt af den deltager til hvem skiven hører kan denne deltager ligeledes vælge om træfferen skal tælle som egen træffer eller om deltageren vil have en erstatningsskive.
3. Registrering af placeringer.
Den arrangerende klub registrerer alle pointingslister fra turneringer som skubben har afholdt.
K. udgår
Udgår indtil videre.
L. Turneringsofficials
Ethvert gyldigt klubmedlem kan varetage een eller flere af nedenstående turneringsposter.
1. Konkurrenceleder
Konkurrencelederen er den øverste leder af en konkurrence / turnering. Konkurrencelederen udvælger og overvåger alle andre officials herunder konkurrenceOfficials. Konkurrencelederen har hovedansvaret for konkurrencen / turneringens afvikling.
2. Banekommandøren
Banekommandøren er ansvarlig for at start, stoppe hver konkurrence i en turnering samt for at sikre at sikkerhedsreglerne overholdes. Banekommandøren er ligeledes ansvarlig for at give meddelelse til skiveholdet når det er sikkert, at tilgå skiverne.
3. KonkurrenceOfficials
Tre konkurrenceOfficials udvælges af konkurrencelederen. KonkurrenceOfficials har ansvaret for at afgøre tvistigheder og spørgsmål som opstår under konkurrencen / Turneringen evt. ved opslag i regelsættet. KonkurrenceOfficials bør udvælges blandt de mere erfarne konkurrencedeltagere. Udvælgelsen af konkurrenceOfficials skal ske inden første skydning påbegyndes.
4. Pointregistrant
Pointregistrantens opgave er at notere deltagernes Point.
5. Statistiker
Statistikerens opgave er at registrere de Points som Pointregistranten har noteret. Statistikeren er ligeledes ansvarlig for verifikation af vejningen af våbnene.
6. Skiveholdet
Skiveholdet er ansvarlig for at opsætte og nedtage skiverne. De modtager klarmelding fra banekommandøren til at hente og bringe skiverne. Konkurrencelederen kan tillade at konkurrencedeltagerne selv henter deres skiver.
7. udgår
Udgår foreløbig
M. Vejning
Klubben skal sørge for udstyr til vejning af luftvåben ved konkurrencer.
N. Gebyrer
Den afholdende klub fastsætter gebyr for deltagelse i konkurrencer.
O. udgår
Udgår indtil videre
P. Protester
Protester af enhver art som opstår ved afviklingen af konkurrencer / turneringer afgøres af KonkurrenceOfficials og Konkurrencelederen i forening. Konkurrencelederens afgørelser kan ikke diskuteres eller ankes. Enhver deltagelse i klubbens konkurrencer / turneringer foregår under den forudsætning, at deltagerne har accepteret disse vilkår for deltagelse og afgørelse at tvistigheder eller protester.
Q. Ændringer af disse regler/ udgår
Udgår foreløbig
II. Luftvåben
A. SkudSerier
Der er 25 pointgivende skud i en skudserie. Dertil kommer et ubegrænset antal indskydningsskud. Der gives 20 minutter til afgivelse af de pointgivende skud inklusive indskydningsskud.
B. Klassifikation og håndtering
Generelt
Alle luftvåben skal overholde dansk lovgivning. Alle luftvåben skal fremstå i forsvarlig stand og skal håndteres som var de ladt. Alle luftvåben skal være monteret med sikkerhedspløk indtil de er opstillet på bænken, og ingen luftvåben må transporteres til og fra bænken uden monteret sikkerhedspløk. Sikkerhedspløk kan lånes af den arrangerende klub. Ingen luftvåben må lades før de er placeret på bænken og piben peger mod målene. Luftvåben med separat sikringsanordning skal være sikret indtil der gives signal til skydning. Ingen luftvåben må efterlades i ladt tilstand. Ingen luftvåben må transporteres med isat magasin. Alle luftvåben skal bæres med piben pegende mod jorden. Luftrifler skal bæres i begge hænder eller med rem over skulderen (og med piben pegende mod jorden).
Det er ikke tilladt at anvende elektronisk eller mekanisk afstandsmåleudstyr (range finders) af nogen art ved konkurrencerne. Der bortses fra MILDOT og andre simple former for vertikal inddling af trådkorset i sigtekikkerter.
For luftvåben med magasin, herunder halvautomatiske luftvåben, gælder, at deltageren får afkortet sin skydetid med 4 sekunder pr. hagl i magasinet X antallet af magasiner. Eksempel : En deltager har en luftriffel med 8 skuds magasin. Deltageren har 2 magasiner. Samlet er der 16 skud i magasinerne. Der fratrækkes således 16 X 4 sekunder = 64 sekunders skydetid fra deltagerens samlede skydetid.
1. Åben PCP Klasse (PCP riffel udgangshastighed over 250 ms)
Afstand: 25, 50 og 100 Meter
Ladesystem: Ingen begræsning, men afkortning i skydetid ved magasin.
Vægtgrænse: Ingen begrænsning
Pibe: Ingen begrænsning
Kaliber : Max 5,5
Sigtekikkert: Ingen begrænsning udover de, der er specificeret under generelt.
Hagltype: Ingen begrænsning
Skæfte: Ingen begrænsning
2. PCP Klasse (PCP riffel udgangshastighed under 250 ms)
Afstand: 25, 50 og 75 Meter
Ladesystem: Ingen begræsning, men afkortning i skydetid ved magasin.
Vægtgrænse: Max 6 kg med kikkert
Pibe: Ingen begrænsning
Kaliber : Max 5,5
Sigtekikkert: Ingen begrænsning udover de, der er specificeret under generelt.
Hagltype: Ingen begrænsning
Skæfte: Ingen begrænsning
3. Match PCP Klasse (PCP riffel udgangshastighed under 240 ms)
Afstand: 25, 50 og 75 Meter
Ladesystem: Enkeltskuds
Vægtgrænse: Max 6 kg med kikkert
Pibe: Ingen begrænsning
Kaliber : 4,5 og 5,5
Sigtekikkert: Ingen begrænsning udover de, der er specificeret under generelt.
Hagltype: Ingen begrænsning
Skæfte: Ingen begrænsning

4. Luftpistol Klasse (PCP Alle typer luftpistoler)
Afstand: 25 og 50 Meter
Ladesystem: Enkeltskuds eller magasin. Afkortning af skydetid ved magasin.
Vægtgrænse: Ingen begrænsning
Pibe: Ingen begrænsning
Kaliber : 4,5 og 5,5
Sigtekikkert: Ingen begrænsning udover de, der er specificeret under generelt.
Hagltype: Ingen begrænsning
Skæfte: Almindelig enhåndsbetjent skæfte.
5. CO-2 Klasse (alle CO-2 LuftRifler. Kræver våbentilladelse)
Afstand: 25, 50 og 75 Meter
Ladesystem: Ingen begrænsning, men afkortning af skydetid ved magasin.
Vægtgrænse: Max 6 kg med kikkert
Pibe: Ingen begrænsning
Kaliber : 4,5 og 5,5
Sigtekikkert: Ingen begrænsning udover de, der er specificeret under generelt.
Hagltype: Ingen begrænsning
Skæfte: Ingen begrænsning
6. Fjederriffel Klasse (Alle typer fjederrifler)
Afstand: 25, 50 og 75 Meter
Ladesystem: Enkeltskuds
Vægtgrænse: Ingen begrænsning
Pibe: Ingen begrænsning
Kaliber : Max 6,35
Sigtekikkert: Ingen begrænsning udover de, der er specificeret under generelt.
Hagltype: Ingen begrænsning
Skæfte: Ingen begrænsning
7. Fjederluftpistol Klasse (Alle typer fjederluftpistoler)
Afstand: 25 og 50 meter
Ladesystem: Enkeltskuds
Vægtgrænse: Ingen begrænsning
Pibe: Ingen begrænsning
Kaliber : 4,5 og 5,5
Sigtekikkert: Ingen begrænsning udover de, der er specificeret under generelt.
Hagltype: Ingen begrænsning
Skæfte: Almindelig enhåndsbetjent skæfte.
8. Magnum Klasse (PCP- kaliber større end 5,5)
Afstand: 25, 50 og 100 Meter
Ladesystem: Ingen begræsning, men afkortning af skydetid ved magasin.
Vægtgrænse: Ingen begrænsning
Pibe: Ingen begrænsning
Kaliber : Større end 5,5 med opdeling i kaliberklasser
Sigtekikkert: Ingen begrænsning udover de, der er specificeret under generelt.
Hagltype: Ingen begrænsning
Skæfte: Ingen begrænsning
* Det kan være tilladt at have en dykkerflaske koblet til luftvåbnets lufttank under skydningen. Konkurrencelederen afgør om dykkerflaske må være tilkoblet i det enkelte tilfælde. Konkurencerlederens afgørelse kan ikke diskuteres eller ankes.
C. udgår
Udgår
D. Rekorder
Der vil blive registreret rekorder for de følgende typer og klasser :
a) Åben PCP Klasse
b) PCP Klasse
c) Match Klasse
d) CO-2 Klasse
e) Fjeder Klasse
f) PCP Luftpistol Klasse
g) Fjederluftpistol Klasse
h) Magnum Klasse